3.1 Korsband – Inledning

Bild 3.1: Ett varuprov förslutet med ett s.k. jungfruben.

Ordet korsband kommer från att en försändelse har förslutits av två vinkelrätt korsande pappersband eller band av tunn kartong. Franska språkets ”sous bande” betyder under omslag. Beteckningen korsband används inom svenska posten men förekommer inte som begrepp i den Internationella Postunionens eller som den kallas Världspostföreningens (UPU) kommunikation.

Ibland har korsband och trycksaker använts som synonymer, ibland har trycksaker varit en delmängd av korsband. I den tidiga svenska postala dokumentationen kunde en formulering vara: ”Befordringsavgiften för inrikes korsband, som innehåller trycksak, utgår för en vikt av 100 gram eller del därav med 5 öre”. Vi använder korsband som ett samlingsnamn för följande försändelseslag:

 • Trycksak
 • Affärshandling
 • Blindskrift
 • Bokrekvisition
 • Fonopost
 • Gruppkorsband
 • Halvtariffskorsband
 • Kommissionärskorsband
 • Masskorsband
 • Tidningskorsband
 • Utgivarkorsband
 • Varukorsband
 • Varuprov

Alla dessa försändelseslag hade inte unika portotaxor. Däremot fanns andra kriterier som skiljde dem år, till exempel olika regler för storlek, vikt eller tillåtet innehåll.

Över tid skedde förändringar inom korsbandsfamiljen. Försändelseslag uppstod och försvann. Skillnader kunde förekomma mellan regelverket för inrikes och utrikes försändelser. Vissa internationella bestämmelser fastställda av UPU tillämpades inte av generalpoststyrelsen i Sverige, vilket var helt enligt UPU:s regelverk.

I detta inledningsavsnitt beskrivs regler som gällde för alla typer av korsband. Resten av kapitlet är disponerat i tre delar:

Del I beskriver reglerna för trycksaker och därefter reglerna för övriga typer av korsband i bokstavsordning. Varje avsnitt redovisar först regler som gällde under hela perioden 1920–69, sedan regler som tillkom eller ändrades under perioden. De senare redovisas kronologiskt.

Del II här går vi igenom några allmänna postbestämmelser, posttjänster med mera, med tonvikt på tillämpning och specialregler för korsband.

Del III beskriver regler för vikt och storlek samt portotaxor för olika typer av korsband – först trycksaker, därefter övriga försändelseslag i bokstavsordning.

Referenser till postcirkulär skrivs ”1957:281”, dvs. cirkulär nr 281 från år 1957. Ibland anges istället cirkulärdatum.

Vid genomgången av generalpoststyrelsens cirkulär har vi inte tagit med ett stort antal meddelanden som berör andra världskrigets påverkan på posthanteringen. De kan gälla postvägars stängning och deras åter öppnande, postvägars förändringar, förändringar i luftposttrafiken, förbud att distribuera indragna tidningar och andra temporära ändringar som gällde korsband. Vi har istället koncentrerat oss på att beskriva relationen mellan postverket och dess kunder. I tidningsrörelsen har vi utelämnat regler om postverkets relationer till sina anställda och till tidningsutgivarna.