Om projektet

De första frimärkstidens posthistoria är väl dokumenterad i föregångaren till denna SSPD – dokumentation, Svensk Posthistoria 1855 – 1925, och målsättningen är att ta vid där denna slutade.

Grunden till arbetet med att söka efter informationen till den publikation som skall kallas ”Svensk Posthistoria 1920 – 1969” bygger på ett antal genomgångar av följande källor. Dessa är Kungliga Generalpoststyrelsens Cirkulär, från 1951 kallade Kungliga Generalpoststyrelsens Allmänna Cirkulär och från 1965 kallade Poststyrelsens Allmänna Cirkulär. I andra hand på genomgång av ett antal Poststadgor med tillhörande ändringar, i tredje hand på alla Postfördragen mellan 1920 och 1964 och i fjärde hand den information som går att finna i de fyra årgångarna av Ernst Grapes Anteckningar till Poststadgan 1929 – 1955. Resultatet av genomgångarna är nu dokumenterad i en databas som även kan ligga till grund för annan framtida forskning. Deltagare i detta arbete har varit; Jan-Olov Edling, Kjell Nilson, Leif Jönsson, Gunnar Dahlstrand och Kjell Arvidsson.

Det mesta av de regler och bestämmelser som vi har funnit avseende försändelser och tjänster bygger i de flesta fall på de beslut som fattades på UPU:s postkongresser. Dessa hölls 9 gånger mellan 1920 och 1964. Besluten dokumenterades i det som kallas postfördragen av respektive år. En del regler och bestämmelser var obligatoriska för medlemsländerna andra var frivilliga. Att lägga märke till är att de beslut som togs alltid hade en fördröjning innan de genomfördes i respektive land. Ibland kunde detta dröja uppemot två år.

Många postala bestämmelser som fanns gällde gemensamt för alla brevförsändelser och de flesta tjänster, med några undantag, hade samma villkor för alla försändelseslag. Till brevförsändelser räknas brev, kortbrev, brevkort, korsband (trycksaker, affärshandlingar och varuprov) och i viss utsträckning småpaket. För att läsaren skall slippa att bläddra och söka information på flera ställen har vi valt att för varje försändelseslag beskriva samtliga regler som gällde för just detta försändelseslag, av samma skäl så beskrivs de regler och bestämmelser som inte är generella utan som gällde för ett försändelseslag under detta försändelseslag.

I projektdirektiven för detta handboksprojekt ingår att kapitel för kapitel först kommer att publiceras på SSPDs hemsida. Dessa skall där vara tillgängliga för granskning, som förhoppningsvis leder till fördjupning och korrigering. När alla kapitel bedöms vara färdiga kommer publicering ske i bokform.

Denna inledning kommer att vara ett levande dokument fram till dess att projektet är avslutat. Läsare som hittar felaktigheter eller oklarheter i materialet ombeds meddela till SSPD på info@sspd.se.

Göteborg den 28 december 2003

Kjell Nilson