3.3.3 Korsband – Blindskriftförsändelser

Blindskriftsförsändelser infördes 1886 och taxerades då som trycksaker. En blindskriftsförsändelse skulle innehålla ett eller flera dokument med punktskrift (brailleskrift) för synskadade. Försändelsen måste vara märkt med texten ”Blindskrift”.

År 1918 fick inrikes blindskriftsförsändelser en egen taxa med lägre porton. Det skedde genom att man ökade viktklasserna så att man nu kunde sända en blindskriftsförsändelse med den tiofaldiga vikten, 500 gram, till samma porto som för en trycksak i första viktklassen, 50 gram. Blindskriftsförsändelser till Danmark och Norge infördes 1 januari 1920 med samma viktklasser som inrikes, 500 gram för ett enkelt trycksaksporto. Internationellt infördes blindskriftsförsändelser först 1 februari 1921 med samma viktklasser och porton som till Danmark och Norge. Före 1 januari 1920 respektive 1 februari 1921 taxerades nordiska respektive blindskriftsförsändelser till övriga utlandet som trycksaker.

Före 1 januari 1918 taxerades inrikes blindskriftsförsändelser som trycksaker. Avgiften från 1 januari 1918 för inrikes blindskrift var 2 öre för lokal- och 4 öre för riksförsändelser för en vikt av 500 gram eller del därav och maxvikten var 3 kg. Avgiften höjdes 1 juli 1919 till 3 resp. 5 öre. Lokalportot togs bort den 1 juli 1920. Viktklasserna höjdes den 1 juli 1925 från 500 gram till 1 kg. Maxvikten höjdes först den 1 juli 1928 från 3 kg till 5 kg och 1 april 1942 till 7 kg.

Blindskriftsförsändelser till de nordiska länderna överensstämde från 1 januari 1920, det datum när de infördes, i stort med de som gällde för Sverige. Före detta datum taxerades blindskriftsförsändelser till Danmark och Norge som trycksaker, för blindskriftsförsändelser till Finland och Island taxerades dessa som trycksaker fram till 1 februari 1921. Maxvikter och portona var desamma, det som skiljde var införandedatumen. De nordiska portona som infördes 1 januari 1920 infördes i Sverige den 1 juli, de ändringar som gjordes i Sverige 1 juli 1925 trädde först i kraft 1 oktober för de nordiska länderna. Den ändrade maxvikten från 3 till 5 kg som infördes i Sverige den 1 juli 1928 infördes först den 1 juli 1930 i de nordiska länderna. Portona till de nordiska länderna som sänktes 1 januari 1935 sänktes först den 1 april 1942 för försändelserna inom Sverige då samtidigt den svenska maxgränsen höjdes från 5 till 7 kg. Denna ökning vad gällde vikten hade skett i den nordiska trafiken redan den 1 juli 1940. 

Blindskriftsförsändelsers porton, viktklasser och maxvikter till övriga utlandet överensstämde helt med de för de nordiska länderna. Införandet var dock senare, den 1 februari 1921. Före detta datum taxerades blindskriftsförsändelser till övriga utlandet som trycksaker.

Blindskriftsförsändelser blev portofria den 1 januari 1956. Därefter behövde man bara betala eventuella tilläggsavgifter, exempelvis för luftpost eller expressutdelning.